Mathematicus – konkurs matematyczny

Nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Konarskiego w Mielcu po raz trzeci organizują konkurs, którego adresatami są gimnazjaliści powiatu mieleckiego. Głównym jego celem jest zachęcenie zdolnej młodzieży do rozwiązywania zadań matematycznych, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 1. Nazwa konkursu:

„Mathematicus”

(dla uczniów klas III gimnazjalnych powiatu mieleckiego)

 

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

 

 • Cele konkursu:
 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów gimnazjum
 • zachęcanie uczniów zainteresowanych matematyka do rozwiązywania nietypowych zadań
 • przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji
 • porównanie umiejętności uczniów z innymi uczestnikami konkursu
 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów

 

 1. Etapy konkursu:

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

 

 1. Organizacja konkursu:

 

 1. Komisję Konkursową stanowią: p. Elżbieta Pogoda pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Konkursowej, p. Ewa Szumacher, p. Anna Wardzała, Agnieszka Mrozik oraz p. Janusz Ingram .
 2. Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. Odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Etap powiatowy odbywa się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.
 3. Sprawozdanie z przebiegu konkursu należy przekazać do 20 grudnia 2015 roku Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na adres e-mailowy: matematyka3a1@op.pl

Sprawozdanie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisji konkursowych, nazwiska i imiona uczniów – uczestników konkursu oraz liczbę punktów przez nich otrzymanych.

 1. Zadania i szczegółowe instrukcje zostaną przekazane upoważnionemu nauczycielowi w przeddzień konkursu.
 2. Etap szkolny odbędzie się 17 listopada 2015 roku o godzinie00, termin etapu powiatowego zostanie podany w terminie późniejszym. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Dnia Otwartego I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.
 3. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego oraz listę finalistów ustala Komisja Konkursu w zależności od liczby zdobytych punktów. Listy te zostaną przekazane Dyrektorom szkół gimnazjalnych oraz szkolnym organizatorom.
 4. Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

VI. Tematyka

Treści występujące w podstawie programowej gimnazjum.