„Mathematicus” – konkurs matematyczny

Nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Konarskiego w Mielcu po raz szósty organizują konkurs, którego adresatami są gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych powiatu mieleckiego. Głównym jego celem jest zachęcenie zdolnej młodzieży do rozwiązywania zadań matematycznych, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.


I.Nazwa konkursu: „Mathematicus”

(dla uczniów klas III gimnazjalnych powiatu mieleckiego oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych)

II.Organizator: Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

III.Cele konkursu:
• popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów gimnazjum i szkół podstawowych
• zachęcanie uczniów zainteresowanych matematyka do rozwiązywania nietypowych zadań
• przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
• wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji
• porównanie umiejętności uczniów z innymi uczestnikami konkursu
• diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów

IV.Etapy konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
Każdy etap przebiega na dwóch równoległych poziomach: szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne.

V.Organizacja konkursu:
1. Komisję Konkursową stanowią: p. Elżbieta Pogoda – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, p. Ewa Szumacher, p. Anna Wardzała, p. Agnieszka Mrozik oraz p. Janusz Ingram.
2. Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. Odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Etap powiatowy odbywa się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.
3. Sprawozdanie z przebiegu konkursu należy przekazać w ciągu 14 dni Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na adres e-mailowy: matematyka3a1@op.pl
Sprawozdanie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisji konkursowej, nazwiska i imiona uczniów – uczestników konkursu, nazwiska nauczycieli – opiekunów uczniów oraz liczbę punktów otrzymanych przez uczestników.
4. Zadania i szczegółowe instrukcje zostaną przekazane upoważnionemu nauczycielowi w przeddzień konkursu.
5. Etap szkolny odbędzie się 6 listopada 2018 roku o godzinie 9.00, etap powiatowy – w lutym 2019 roku. Dokładny termin etapu powiatowego zostanie podany w terminie późniejszym. Wyniki uczniów zostaną przesłane do szkół oraz do nauczycieli – koordynatorów konkursu w szkole.
6. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego oraz listę finalistów ustala Komisja Konkursu w zależności od liczby zdobytych punktów. Listy te zostaną przekazane Dyrektorom szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych. Ponadto listy zostaną doręczone nauczycielom koordynatorom szkolnych etapów.
7. Zwycięzcą konkursu jest uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów
8. W przypadku uzyskania przez uczestników II etapu jednakowej liczby punktów, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia „dogrywki” wyłaniającej zwycięzcę. Polegać będzie na przeprowadzeniu pisemnego, dodatkowego etapu konkursu, wyłaniającego po jednym zwycięzcy na każdym poziomie konkursu
9. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w podczas Dnia Otwartego I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
10. Konkurs jest wpisany na kuratoryjną listę konkursów wpisywanych na świadectwo.

VI.Tematyka VI Konkursu Matematycznego „Mathematicus”.

I – szkoły podstawowe:
1. Działania na liczbach wymiernych
2. Potęgi i pierwiastki
3. Wyrażenia algebraiczne
4. Równania i nierówności o podwyższonym stopniu trudności
5. Wzory skróconego mnożenia
6. Procenty
7. Geometria płaska
8. Geometria przestrzenna

II – szkoły gimnazjalne:
1. Materiał gimnazjum
2. Wzory skróconego mnożenia

Elżbieta Pogoda (Przewodnicząca Komisji Konkursu Mathematicus)

Zadania konkursowe z lat 2013 – 2018