Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Gimnazjalistów i Szkół Podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych “Spotlight on Canada”, który odbędzie się dnia 15 marca 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu o godz. 12:00. Tegoroczna edycja dotyczy wiedzy o Kanadzie. Obowiązująca problematyka zawarta jest w regulaminie turnieju.

Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Gimnazjalistów

Regulamin

I.    Cele turnieju

1.    popularyzacja i pogłębienie wiedzy dotyczącej życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego krajów anglojęzycznych
2.    rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim oraz doskonalenie jego znajomości
3.    motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i wykorzystania różnych źródeł informacji
4.    odkrywanie młodych talentów językowych
5.    wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów
6.    rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi powiatu mieleckiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Mielcu

II.   Organizator

Inicjatorem i organizatorem turnieju są nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu: Barbara Superson, Joanna Pieróg.

III.   Warunki uczestnictwa

1.    Prawo uczestnictwa w turnieju ma każdy uczeń gimnazjum i szkoły podstawowej w powiecie mieleckim wytypowany przez swojego nauczyciela języka angielskiego.
2.    Zgłoszenia dokonują zainteresowane gimnazja i szkoły podstawowe listownie, faxem lub pocztą e-mail w terminie ustalonym w danym roku szkolnym.

IV.   Zakres programowy turnieju

Testy do turnieju przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego (organizatorów turnieju). Problematyka zawarta w teście obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Elementy historii.
2.    Elementy geografii.
3.    Atrakcje turystyczne.
4.    Święta i tradycje.
5.    Ustrój polityczny.
6.    Wybitne postacie z życia kultury, literatury i nauki.
7.    Sporty narodowe.
W każdym roku szkolnym turniej jest poświęcony jednemu krajowi anglojęzycznemu.

V.   Zasady przebiegu turnieju

Turniej ma charakter jednorazowego testu w języku angielskim trwającego 60 minut. Test obejmuje zadanie na rozumienie tekstu słuchanego, zadanie na rozumienie tekstu pisanego i test wiedzy. Wyniki są ogłaszane w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia testu. Każda szkoła, której uczniowie uczestniczyli w turnieju otrzyma imienną listę rezultatów uzyskanych przez uczestników.

VI.   Nagrody

Organizatorzy przyznają nagrody różnicując je stosownie do wyników. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe lub rzeczowe.