IX Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad doskonaleniem kompetencji językowych oraz popularyzacja języka niemieckiego. Organizatorzy pragną ponadto zachęcić do zdrowej rywalizacji i nagrodzić uczniów o ponad przeciętnej znajomości języka niemieckiego.

Regulamin

Organizatorzy konkursu
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Koło Mielec
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad doskonaleniem kompetencji językowych oraz popularyzacja języka niemieckiego. Organizatorzy pragną ponadto zachęcić do zdrowej rywalizacji i nagrodzić uczniów o ponad przeciętnej znajomości języka niemieckiego.

Tematyka

Zadania konkursowe obejmować będą trzy działy leksykalne „Człowiek”, „Dzień powszedni” oraz „Mieszkanie”, w zakresie nauczanym w gimnazjum i szkole podstawowej. W trakcie konkursu sprawdzane będą: umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych, sprawność formułowania krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zasady uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu mieleckiego.
O liczbie uczestników w etapie szkolnym decydują organizatorzy etapu szkolnego.
Do etapu międzyszkolnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali najwyższe  wyniki.
Etapy konkursu
Etap I szkolny ma formę testu leksykalno-gramatycznego.
Etap szkolny przeprowadzają i prace oceniają nauczyciele uczący w danej szkole.
Etap II międzyszkolny składa się z dwóch części.
Do części pierwszej przystępują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do II etapu.
Uczniowie rozwiązują test, sprawdzający umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja wyłania grupę  uczniów o najwyższych wynikach, którzy przystępują do części drugiej.
W części drugiej uczniowie wykonują różne zadania językowe przy kilku stacjach. Za wykonanie zadań przyznawane są punkty przez członków komisji.
Troje uczestników z najwyższą liczbą punktów zostaje laureatami konkursu i otrzymuje nagrody rzeczowe.

Skład Komisji Konkursowej

Etap I szkolny – nauczyciele języka niemieckiego
Etap II międzyszkolny:
– przewodniczący: przedstawiciel organizatora konkursu
– członkowie: nauczyciele języka niemieckiego – opiekunowie uczestników.

Zgłoszenia

Wszyscy nauczyciele zainteresowani udziałem swoich uczniów w konkursie proszeni są
o zgłoszenie tego faktu do dnia 17 stycznia 2019 drogą elektroniczną na adres: ankorop@gmail.com
Test przeznaczony na etap I zostanie wysłany do zgłoszonych szkół pocztą elektroniczną
w dniu 23 stycznia 2019.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Kozioł – 605 897 140.
Termin i miejsce Konkursu
Etap I przeprowadzony zostanie 24 stycznia 2019 około godziny 10.00 w zgłoszonych szkołach.
Etap II odbędzie się  26 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Mielcu.
Uroczyste wręczenie nagród trojgu laureatom odbędzie się w kwietniu 2019  podczas Dnia Języka Niemieckiego.