VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad doskonaleniem kompetencji językowych oraz popularyzacja języka niemieckiego. Organizatorzy pragną ponadto zachęcić do zdrowej rywalizacji i nagrodzić uczniów o ponad przeciętnej znajomości języka niemieckiego.

Regulamin

Organizatorzy konkursu
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Koło Mielec
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad doskonaleniem kompetencji językowych oraz popularyzacja języka niemieckiego. Organizatorzy pragną ponadto zachęcić do zdrowej rywalizacji i nagrodzić uczniów o ponad przeciętnej znajomości języka niemieckiego.

Tematyka

Zadania konkursowe obejmować będą trzy działy leksykalne „Człowiek”, „Zainteresowania, czas wolny” oraz „Świętowanie – Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, ”  w zakresie nauczanym w gimnazjum.
W trakcie konkursu sprawdzane będą: umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych, sprawność formułowania krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zasady uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mieleckiego.
O liczbie uczestników w etapie szkolnym decydują organizatorzy etapu szkolnego.
Do etapu międzyszkolnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali najwyższe  wyniki.
Etapy konkursu
Etap I szkolny ma formę testu leksykalno-gramatycznego.
Etap szkolny przeprowadzają i prace oceniają nauczyciele uczący w danej szkole.
Etap II międzyszkolny składa się z dwóch części.
Do części pierwszej przystępują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do II etapu.
Uczniowie rozwiązują test, sprawdzający umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja wyłania grupę  uczniów o najwyższych wynikach, którzy przystępują do części drugiej.
W części drugiej uczniowie wykonują różne zadania językowe przy kilku stacjach. Za wykonanie zadań przyznawane są punkty przez członków komisji.
Troje uczestników z najwyższą liczbą punktów zostaje laureatami konkursu i otrzymuje nagrody rzeczowe.

Skład Komisji Konkursowej

Etap I szkolny – nauczyciele języka niemieckiego
Etap II międzyszkolny:
– przewodniczący: przedstawiciel organizatora konkursu
– członkowie: nauczyciele języka niemieckiego – opiekunowie uczestników.

Zgłoszenia

Wszyscy nauczyciele zainteresowani udziałem swoich uczniów w konkursie proszeni są
o zgłoszenie tego faktu do dnia 31 stycznia 2018 drogą elektroniczną na adres: ankorop@gmail.com
Test przeznaczony na etap I zostanie wysłany do zgłoszonych szkół pocztą elektroniczną
w dniu 14 lutego 2018.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Kozioł – 605 897 140.
Termin i miejsce Konkursu
Etap I przeprowadzony zostanie 15 lutego 2018 około godziny 10.00 w zgłoszonych szkołach.
Etap II odbędzie się  19 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Mielcu.
Uroczyste wręczenie nagród trojgu laureatom odbędzie się w kwietniu 2018  podczas Dnia Języka Niemieckiego.