Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych “Spotlight on Australia”.

Konkurs odbędzie się 20 marca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu o godz. 10:45.
Tegoroczna edycja dotyczy wiedzy o Australii. Obowiązująca problematyka zawarta jest w regulaminie turnieju.

Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla Gimnazjalistów

Regulamin

I. Cele turnieju

1. popularyzacja i pogłębienie wiedzy dotyczącej życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego krajów anglojęzycznych
2. rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim oraz doskonalenie jego znajomości
3. motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i wykorzystania różnych źródeł informacji
4. odkrywanie młodych talentów językowych
5. wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów
6. rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami gimnazjalnymi powiatu mieleckiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Mielcu

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem turnieju są nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu: Barbara Superson, Joanna Pieróg.

III. Warunki uczestnictwa

1. Prawo uczestnictwa w turnieju ma każdy uczeń gimnazjum w powiecie mieleckim wytypowany przez swojego nauczyciela języka angielskiego.
2. Zgłoszenia dokonują zainteresowane gimnazja listownie, faxem lub pocztą e-mail w terminie ustalonym w danym roku szkolnym.

IV. Zakres programowy turnieju

Testy do turnieju przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego (organizatorów turnieju). Problematyka zawarta w teście obejmuje następujące zagadnienia:
1. Elementy historii.
2. Elementy geografii.
3. Atrakcje turystyczne.
4. Święta i tradycje.
5. Ustrój polityczny.
6. Wybitne postacie z życia kultury, literatury i nauki.
7. Sporty narodowe.
W każdym roku szkolnym turniej jest poświęcony jednemu krajowi anglojęzycznemu.

V. Zasady przebiegu turnieju

Turniej ma charakter jednorazowego testu w języku angielskim trwającego 60 minut. Test obejmuje zadanie na rozumienie tekstu słuchanego, zadanie na rozumienie tekstu pisanego i test wiedzy. Wyniki są ogłaszane w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia testu. Każda szkoła, której uczniowie uczestniczyli w turnieju otrzyma imienną listę rezultatów uzyskanych przez uczestników.

VI. Nagrody

Organizatorzy przyznają nagrody różnicując je stosownie do wyników. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe lub rzeczowe.