Stypendia z Urzędu Marszałkowskiego

Informujemy, iż jest możliwość ubiegania się o stypendium naukowe z Urzędu Marszałkowskiego. Kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne – klasa I.

Kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów:
a) pobieranie nauki w I klasie szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
b) nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2020/2021 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
d) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych)1 na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
e)dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2019), nieprzekraczający 2,5-krotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), tj. kwoty 1685,00 zł (2,5 x 674,00 zł), natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1910,00 zł (2,5 x 764,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1685,00 zł i 1910,00 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (2715,00 zł),
f) osiągnięcie wymaganego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, tj. co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, tj. 2019/2020.

2. Kryteria dodatkowe przyznawania stypendiów:
a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
b) inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i języków obcych
Stypendium może otrzymać uczeń I klasy szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, który spełni wszystkie kryteria zapisane w ust. 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust. 2.

Szczegółowe informacje dostępne https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2 i u psychologa szkolnego Katarzyny Klich nr tel. 608-437-150