Stypendium z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Informujemy, iż jest możliwość starania się o stypendium za wyniki w nauce z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Obowiązkowe kryteria, które należy spełnić:

a.Średnia ocen min. 4,8 obliczona w oparciu o świadectwo z roku szkolnego 2018/2019,
b.Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00,
c.Dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny za rok 2018, nieprzekraczający kwoty 1348 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – kwoty 1528zł,
d.Osiągnięcie wyniku z egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego:
– co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego z egzaminu ósmoklasisty,
– co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z przedmiotów przyrodniczych i języka obcego podstawowego, lub rozszerzonego.

Krótkie terminy składania wniosków!! Szczegółowe informacje u psychologa/pedagoga szkolnego lub na stronie podkarpackie.edu.pl

Stypendium z MOPS
Informujemy, iż dla osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej/ materialnej istnieje możliwość starania się o stypendium szkolne – podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 528zł. Wnioski należy składać w MOPS od 2 do 16 września.

Dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego istnieje również możliwość starania się o zasiłek szkolny.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 17 787-57-52